Klimaattraject voor EcoScholen

De stad ondersteunt EcoScholen die inzetten op klimaat met coaching en een subsidie.

Scholen die zich kandidaat stellen, kunnen meedingen naar een traject met coaching en een projectsubsidie van maximaal 15.000 euro voor een klimaatrobuuste of klimaatbewuste school.

Wie komt in aanmerking?

  • De school is gelegen in de stad Antwerpen en biedt kleuter- lager-, basis- of secundair onderwijs aan.
  • De school wil werken aan een klimaatvriendelijk project: klimaatbewust rond energie, duurzame voeding of duurzame mobiliteit en/of klimaatrobuust rond het ontharden en vergroenen van haar schoolomgeving.
  • Het gaat om een doorgedreven project in de hele school met een duidelijke, gedragen visie en engagement.
  • Je wil de verschillende doelgroepen (leerkrachten, leerlingen, eventueel ouders en buurt) betrekken en het project educatief verankeren.

Coaching en begeleiding 

Elke EcoSchool krijgt gedurende 3 jaar intensieve begeleiding en coaching om haar visie om te zetten in concrete en gedragen plannen en acties in overeenstemming met de gemaakte engagementen. Na 3 jaar kan de school haar werking zelfstandig voortzetten.

De trajectbegeleiding en coaching gebeurt door de stad Antwerpen, MOS Antwerpen en/of een externe expert (Goodplanet, Djapo of De Klimaten). 

Klimaattoelage

Een school kan kiezen uit drie ambitieniveaus. Hoe hoger het niveau, hoe hoger de engagementen en de toegekende toelage:

  1. EcoMini: 5.000 euro
  2. EcoMidi: 10.000 euro
  3. EcoMaxi: 15.000 euro

Alle voorwaarden per niveau vind je in de spelregels.

Klimaatbewust of klimaatrobuust?

Een EcoSchool kan kiezen uit twee pijlers:

Klimaatbewust: een klimaatbewuste school neemt maatregelen om haar eigen CO2-impact te verkleinen en werkt bijvoorbeeld rond energie, duurzame mobiliteit of duurzame voeding. De school werkt ook aan bewustwording en gedragsverandering rond klimaat bij leerlingen, leerkrachten en hun omgeving.
Klimaatrobuust: een klimaatrobuuste school legt een natuurspeelplaats, groendak en/of geveltuin aan en werkt zo rond natuur en water. De school werkt ook aan betrokkenheid, draagvlak en bewustwording van leerlingen, leerkrachten en hun omgeving.

Aanvraag klimaattraject voor EcoScholen

Elk traject start met de aanvraag van een startgesprek met een kernteam van de school, bij voorkeur ook in aanwezigheid met de (pedagogisch) directeur.

  • Tijdens dit verhelderend gesprek bekijkt je met EcoHuis en team Schoolontwikkeling waarom je wil deelnemen aan het traject en wat je daarmee wil bereiken.
  • Je krijgt ook meer uitleg hoe je je kandidaat kan stellen en welke ondersteuning je daarbij kan ontvangen. 
  • Na dit gesprek bekijkt een casetafel van onderwijspartners jouw vraag en doelen. Ze geven feedback waarmee je, samen met je trajectbegeleider van het EcoHuis, aan de slag kan om je kandidatuur in te dienen.

Startgesprek aanvragen

Je vraagt dit startgesprek liefst ruim voor de aanvraagdatum aan. Zo heb je zeker voldoende tijd om de feedback van de casetafel te verwerken en een goede kandidatuur voor te bereiden.

Aanvragen 

Kandidaat stellen

De kandidatuur legt vooral de focus op de visie (op de pijler en de aanpak) en doelen van de school. De school moet nog geen concrete acties, maatregelen of kostenramingen hebben bedacht. 

Hieronder vind je een overzicht en timing van de verschillende stappen in het traject.

Stap Wat Wanneer
Startgesprek In een gesprek verduidelijk je je doelen en krijg je meer info over het klimaattraject. Je vraagt het startgesprek minstens 6 weken voor de vooropgestelde indiendatum aan. aanvragen voor 15 maart of 15 september
Casetafel Een verslag van het gesprek gaat naar een casetafel van onderwijspartners. Zij geven feedback op je vraag om je kandidatuur te versterken. 1 tot 4 weken na het startgesprek
Voorbereiding Een trajectbegeleider helpt bij het verwerken van de feedback en het aanvragen van de kandidatuur. na de casetafel
Kandidatuur indienen De school kan op twee momenten haar kandidatuur indienen. 1 mei of 1 november
Selectie Scholen horen in juni of december of zij met het traject kunnen starten. Indien niet, dan kunnen ze verdere trajectbegeleiding ontvangen om hun kandidatuur tegen de volgende deadline opnieuw in te dienen. juni of december
Start traject In september of januari gaan de geselecteerde scholen van start. Zij krijgen intensieve coaching en een subsidie overeenkomstig met het gekozen niveau om de visie en engagementen in plannen en acties om te zetten. vanaf 1 september of 1 januari
Jaarlijkse evaluatie Elk jaar staat de school met de trajectbegeleider stil bij haar vooruitgang. Op basis hiervan kan de jury voorstellen doen om het traject te verbeteren. ten laatste 1 oktober of 1 april
Einde traject met toonmoment Na 3 jaar is de school gesterkt om haar werking zelfstandig voort te zetten. Ze organiseert of neemt deel aan een toonmoment. eind juni of eind december

 

Schoolpoortbord: communiceer over je troeven

Scholen die instappen in het klimaattraject, krijgen ook een schoolpoortbord dat kenbaar maakt dat ze aan een klimaatvriendelijke school werken

Meer info

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het EcoHuis via 03 217 08 11 of ecoscholen@antwerpen.be

Afspraken en reglement EcoScholen

Advies voor een groene, klimaatrobuuste speelruimte

Lees meer

Klimaatvriendelijke school? Vraag een schoolpoortbord aan

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten