Privacy verklaring renovatiemasterplan

De door jou meegedeelde persoonsgegevens worden door stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen verwerkt.

  • Bewoners
  • -

Doel van de verwerking

Jouw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de renovatiebegeleiding van het renovatietraject voor jouw appartementsgebouw die wordt doorlopen in samenwerking met een renovatiecoach van stad Antwerpen.

Voor die verwerking heb je jouw toestemming gegeven. Je kan te allen tijde die toestemming intrekken door jouw vraag tot intrekking te richten aan sw_informatieveiligheid@antwerpen.be.

Naast de persoonsgegevens die door de eigenaar of de huurder van een appartement gelegen in het appartementsgebouw waarop het renovatieproject betrekking heeft, desgevallend zelf worden verstrekt, worden in elk geval de hierna volgende persoonsgegevens verwerkt in het kader van de hierboven genoemde doelstelling.

Persoonsgegeven Concreet doeleinde van de verwerking
Naam, voornaam Identificatie van de eigenaar of de huurder.
Adres Identificatie van de specifieke wooneenheid binnen het appartementsgebouw.
Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) Contacteren van de eigenaar of de huurder.

Doorgifte aan andere partijen

Stad Antwerpen geeft jouw persoonsgegevens door aan volgende partij(en):

  • het extern studiebureau dat instaat voor het opmaken van een meerjarenonderhoudsplan en het uitwerken van een energetisch renovatiescenario.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Jouw gegevens zullen gedurende 10 jaar bijgehouden worden door stad Antwerpen.

Na afloop draagt stad Antwerpen jouw persoonsgegevens over aan het Stadsarchief in het kader van archivering voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden en voor archivering in het algemeen belang. Jouw persoonsgegevens zijn conform de geldende archiefwetgeving niet openbaar.

Jouw rechten

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een recht van inzage, verbetering en desgevallend het wissen van jouw gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met sw_informatieveiligheid@antwerpen.be.
 
Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheden, als je vindt dat jouw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden.

Je kan hiervoor terecht bij de Vlaamse Toezichtscommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Vlaamse Toezichtscommissie
Koning Albert II Laan 15
1210 Brussel
België
Tel. 02 553 20 85
contact@toezichtcommissie.be

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be

Indien je vragen zou hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan je steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be.