Nieuwe open oproep voor klimaatprojecten

In 2022 lanceert het Klimaatfonds een nieuwe open oproep Antwerpen Klimaatstad. Alle vernieuwende en impactvolle projecten die bijdragen aan het ambitieus klimaatbeleid in Antwerpen, kwamen in aanmerking voor een subsidie.

 • Professionals, Ondernemers, Bewoners
 • 14/04/2022, 22:00 uur

Stad Antwerpen voert een ambitieus klimaatbeleid dat ze samen met andere actoren wil uitvoeren. Daarom subsidieert ze projecten die bijdragen aan de realisatie van deze klimaatdoelstellingen via het Klimaatfonds.

In 2022 lanceert het Klimaatfonds een open oproep Antwerpen Klimaatstad voor vernieuwende en impactvolle projecten die mee hun schouders zetten onder de klimaatuitdagingen in Antwerpen.

Welke projecten komen in aanmerking voor de open oproep?

Antwerpen wil een duurzame stad zijn op drie domeinen. Projecten voor deze open oproep Antwerpen Klimaatstad dragen bij aan een van deze domeinen.

1. We beperken de omvang of snelheid van klimaatverandering (klimaatmitigatie)

 • Energie: het energieverbruik beperken en de resterende energievraag invullen met duurzaam geproduceerde energie.
 • Aanpassen van de huidige productie- en consumptiepatronen en circulaire economie: meer duurzame materialen gebruiken en afval voorkomen, materialen hergebruiken en ten slotte recycleren.
 • Mobiliteit: zo duurzaam mogelijk verplaatsen met oog op bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.
 • ...

2. We verminderen onze kwetsbaarheid voor de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie)

 • De groenoppervlakte uitbreiden en de groenstructuur versterken met een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit.
 • Het drinkwaterverbruik beperken, hemelwater en andere waterbronnen gebruiken, het grondwaterpeil beschermen en afvalwater zuiveren.

3. We creëren een gezonde leefomgeving (milieukwaliteit)

 • Luchtvervuiling en geluidsoverlast beperken en de blootstelling hieraan van bewoners maximaal voorkomen.
 • Ruimte: een minimale ruimte-inname en een optimale functiemix bij alle bouw- en ontwikkelingsprojecten.
 • Bodem: bodemverontreiniging voorkomen en waar nodig de bodem saneren.
 • Biodiversiteit verhogen.
 • ...

Ingediende projecten moeten altijd voldoen aan het subsidiereglement Klimaatfonds. Voor deze open oproep werd geen thematische focus opgelegd zolang het project aansluit bij het vooropgesteld kader rond klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en milieukwaliteit (lees hierboven). Elk type project kon worden ingediend: zowel experimentele projecten, pilootprojecten die een technologie in de praktijk willen testen, nieuwe vormen van samenwerken en organiseren,.... 

Doel van de oproep

Via deze open oproep ondersteunt de stad vernieuwende en veranderingsgerichte projecten met een sterke voorbeeldfunctie.

Doelstellingen op korte termijn

Indieners krijgen de kans om hun projectidee te verfijnen. Dankzij de ondersteuning kunnen ze een netwerk en een doelgroep aansnijden die anders moeilijk te bereiken zouden zijn. 
De thema’s die vallen onder deze open oproep worden via de projecten op de agenda geplaatst van een brede groep belanghebbenden zoals bewoners, bedrijven en verenigingen.

Doelstellingen op lange termijn

1. Kennisopbouw door communicatie

Er ontstaat meer kennis bij een brede groep actoren door te leren van goede voorbeelden of valkuilen van de uitgevoerde projecten. Daarom willen we dat de projectvoorstellen ook aandacht hebben voor leren en communiceren. Hierbij zal het Klimaatfonds zelf ondersteuning bieden. 

2. Duurzame verankering

Om de impact van de projecten ook na afloop maximaal te maken, is het belangrijk om al tijdens de uitvoering ervan aandacht te hebben voor een duurzame verankering van het project of de resultaten. 

3. Vergroten van het draagvlak

Er ontstaat meer inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij het thema. Dit kunnen zowel ondernemingen, burgers(collectieven), verenigingen, overheidsinstellingen,… zijn. Bij de betrokkenen groeit de kennis over het project en de resultaten. Dit schept de mogelijkheid om na afloop een duurzame samenwerking aan te gaan. Hierdoor ontstaat een groter draagvlak voor de uitvoering van het Klimaatplan 2030. Het doel is steeds om toonaangevende projecten die de stedelijke duurzaamheidsambities kracht bijzetten, in de kijker te zetten.

Wie kan een project indienen?

Iedereen kon een project indienen voor deze open oproep: zowel natuurlijke personen, als rechtspersonen en feitelijke verenigingen die een veranderingsgericht project opstarten dat plaatsvindt of een effect heeft op het grondgebied van de stad Antwerpen of haar districten.

Waarop wordt een projectvoorstel beoordeeld?

Bedrag van de premie

Een project kan maximaal 50.000 euro subsidie ontvangen.

Ondersteuning door de stad

De stad voorziet ondersteuning voor projectleiders die een projectdossier willen indienen. 

 • Een goedgekeurd project, kan maximaal 50.000 euro subsidie ontvangen. 
 • Op 24 februari vond een online infomoment plaats waar je terecht kon met al je vragen rond het Klimaatfonds en de oproepen. 
 • Wie een projectdossier graag individueel vooraf wilde bespreken met een projectleider van de stad, kon terecht op een van de online coffee corners die plaatsvonden op 17 en 18 maart. Inschrijven kon tot en met 9 maart.
 • Goedgekeurde projecten krijgen een peter/meter toegewezen die jouw project mee opvolgt en bij wie je terecht kan met inhoudelijke vragen.
 • Met al jouw praktische vragen kan je terecht op duurzame.stad@antwerpen.be.

Een project indienen

De uiterste indieningsdatum is verstreken. Het is niet meer mogelijk om een project in te dienen voor deze open oproep. 

Lees het reglement goed na

 • Elk project dat ingediend wordt is onderhevig aan het subsidiereglement. Lees het reglement goed na. 
 • Dien je een project in voor deze open oproep, lees dan hier het volledige toelichtingsdocument na. Het toelichtingsdocument geldt als aanvullend reglement voor deze oproep en bevat onder andere een verklarende begrippenlijst en de beoordelingscriteria voor ingediende projecten.

Stel je vragen

 • Tijdens een online infomoment op 24 februari konden geïnteresseerden al hun vragen stellen. Kon je er niet bij zijn? Je kan de presentaties terugvinden op deze pagina. 
 • Wie een dossier graag vooraf al eens besprak om het inhoudelijk nog sterker te maken, kon terecht op een online coffee corner op 17 of 18 maart. Inschrijven kon tot en met 9 maart. 

Dien jouw dossier volledig in

Uiterste indieningsdatum van projecten is 15 april middernacht. Het is nu niet meer mogelijk om een project in te dienen.

 • Een project indienen gebeurt via een elektronisch intakeformulier. 
 • Voeg in het elektronisch intakeformulier alle vereiste bijlagen toe.
 • Het ingevuld aanvraagformulier en de projectbegroting van jouw project zijn verplichte bijlagen die je moet toevoegen. Gebruik hiervoor de juiste sjablonen. Je vindt ze beiden onderaan deze pagina.
 • Heb je vragen? Stuur ze dan via mail naar duurzame.stad@antwerpen.be.

Sjablonen aanvraagformulier open oproep en projectbegroting

Wil je een subsidieaanvraag indienen voor jouw project binnen deze open oproep? Download onderstaande sjablonen, vul ze volledig in en voeg ze toe als verplichte bijlagen bij het elektronisch intakeformulier.

 • Projectbegroting Klimaatfonds

  Gebruik dit sjabloon voor de opmaak van je projectbegroting. Vul alle geschatte kosten en inkomsten van jouw project in.

11 projecten krijgen steun van het Klimaatfonds Antwerpen

Professionals, Bewoners, Ondernemers

Lees meer

Toelichtingsdocument open oproep Antwerpen Klimaatstad

Bewoners, Ondernemers, Professionals

Lees meer

Subsidiereglement Klimaatfonds

Ondernemers, Professionals, Bewoners

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten