Thematische oproep voor professionals: Klimaatadaptatie op private percelen

De thematische oproep ‘Klimaatadaptatie op private percelen’ richt zich op professionals die hun expertise willen inzetten om private percelen in Antwerpen klimaatbestendiger te maken. Ben je een architect die zijn plannen meer toekomstbestendig wil maken? Of een tuinaannemer met aandacht voor ontharding en infiltratie? Wil jouw opleidingsinstituut misschien een nieuwe opleiding inrichten rond klimaatrobuuste tuinen? Dan is deze oproep zeker iets voor jou.

 • Professionals, Ondernemers
 • 15/04/2022, 21:59 uur

Kader van de oproep

Antwerpen wil tegen 2050 een klimaatrobuuste stad zijn die klaar is om de gevolgen van de klimaatverandering (droogte, hitte, watertekort of – overlast) op te vangen. 
Om dit te kunnen realiseren, zijn klimaatadaptieve ingrepen noodzakelijk; ook op private percelen. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: de aanleg van groendaken, regenwaterinfiltratie, en -hergebruik, ontharden en vergroenen van tuinen en opritten.

Met deze thematische oproep ‘Klimaatadaptatie op private percelen’ wil de stad professionals (ondernemers of organisaties) aansporen om projecten op te zetten die Antwerpse private percelen rechtstreeks of onrechtstreeks klimaatrobuuster helpen maken.

Enkele voorbeelden van mogelijke projecten:

 • een project waarbij iemand op een doeltreffende en originele manier bedrijventerreinen onthardt en vergroent;
 • een samenaankoop van infiltratie-installaties of groendaken;
 • een wedstrijd ‘meest verharde koer’ waarbij deelnemers ontwerpen voor ontharding kunnen winnen;  
 • een module klimaatadaptatie voor architecten & tuinarchitecten;
 • de promotie van circulair watergebruik op maat van een bepaalde doelgroep;
 • 1000 m2 vergroenen op parkeerterreinen waarbij bomen worden gezet om schaduw te voorzien voor auto’s (incl. demo parkeerterrein waar maximaal wordt vergroend);
 • ...

Let op: Klimaatadaptieve ingrepen op een of enkele lokale private percelen komen niet in aanmerking voor deze thematische oproep. Deze initiatieven komen wel in aanmerking voor een Klimaatpremie. Binnen deze thematische oproep moeten projecten een bredere ambitie hebben en gericht zijn op het structureel doorvoeren van klimaatadaptieve initiatieven.

Doel van de oproep

Deze thematische oproep mikt op projecten die bijdragen aan klimaatadaptatie op Antwerpse private percelen in de brede zin. Hieronder verstaan we:

1. Projecten die bepaalde doelgroepen bereiken en drempels wegwerken

 • projecten die zich richten op eigenaars van percelen;
 • projecten die een dienstverlening opzetten om perceeleigenaars te stimuleren om klimaatadaptieve ingrepen te doen;
 • projecten die bepaalde doelgroepen zoals VME’s, ondernemers, winkels of grote organisaties… toeleiden naar de Klimaatpremie;
 • projecten die het voor perceeleigenaars makkelijker maken om de stap naar klimaatadaptieve ingrepen te zetten.

2. Mobiliseren van professionals voor een klimaatrobuuste stad

Architecten, tuinaannemers, adviseurs… hebben vaak zelf nog onvoldoende kennis en praktijkervaring om klimaatadaptatie structureel mee te nemen in hun werk. Een project kan erop gericht zijn om dit te stimuleren of om een bestaande dienstverlening van een professional of organisatie uit te breiden. 

3. Projecten die opschaalbaar zijn en een diepgaande of vernieuwende aanpak hebben

Zowel projecten die een bestaande dienstverlening in Antwerpen verder willen verankeren als nieuwe initiatieven en experimenten komen in aanmerking voor deze oproep. Ook ondernemers met beperkte ervaring in klimaatadaptatie die een project willen opstarten met de juiste doelgroepen (zie 1) zijn welkom.

4. Zelf leren en anderen laten leren

Er wordt extra aandacht besteed aan het leren uit goede voorbeelden of valkuilen. Goede communicatie draagt ertoe bij dat stedelijke diensten, organisaties en bedrijven hun kennis vergroten. De projecten uit deze oproep zorgen voor diepere kennis bij een brede groep actoren.

Wie kan een project indienen?

De projectoproep 'Klimaatadaptatie op private percelen' was gericht op professionals: ondernemers en organisaties die hun ervaring, expertise en dienstverlening rond klimaatadaptatie (verder) willen ontplooien in Antwerpse context. Er worden geen kandidaten uitgesloten op basis van vennootschapsvorm, grootte of land van oorsprong van de onderneming.

We denken hierbij onder andere aan:

 • (groen)aannemers
 • klimaatorganisaties
 • architecten
 • groothandels
 • kennisinstellingen en opleidingsinstituten
 • communicatie experten
 • ...

Projecten in partnerschap kunnen ingediend worden.

Waarop wordt een project beoordeeld?

Ondersteuning door de stad

 • Een goedgekeurd project kan maximaal 50.000 euro subsidie ontvangen. Let op: de investeringen op het terrein zelf, kunnen niet ingebracht worden als kosten. Hiervoor kan de Klimaatpremie worden ingezet.
 • Op 24 februari vond een online infomoment plaats waar je terecht kon met al je vragen rond het Klimaatfonds en deze thematische oproep. Professionals konden aansluitend aan het infomoment, ook deelnemen aan een online netwerkmoment, specifiek voor geïnteresseerden voor deze oproep. 
 • Wie een projectdossier graag vooraf wilde bespreken met een projectleider van de stad, kon een afspraak maken voor een van de coffee corners die online plaatsvonden op 17 en 18 maart. Met gerichte input op jouw voorstel, kan je jouw dossier immers nog sterker maken om kans te maken op een subsidie. Inschrijven kon tot en met 9 maart.
 • Goedgekeurde projecten krijgen een peter/meter toegewezen die jouw project mee opvolgt en bij wie je terecht kan met inhoudelijke vragen.
 • Met al jouw praktische vragen kan je steeds terecht bij duurzame.stad@antwerpen.be.

Een project indienen

De indieningsdeadline van 15 april is verstreken. Het is niet meer mogelijk om een dossier in te dienen voor deze oproep.

Lees het reglement grondig na

 • Elk project dat ingediend wordt, is onderhevig aan het subsidiereglement. Lees het goed na.
 • Dien je een project in voor de thematische oproep ‘Klimaatadaptatie op private percelen’, lees dan zeker het volledige toelichtingsdocument  goed na. Het toelichtingsdocument geldt als aanvullend reglement voor deze oproep en bevat onder andere een verklarende begrippenlijst en de beoordelingscriteria voor ingediende projecten.

Stel je vragen

 • Heb je vragen over het Klimaatfonds en de oproepen van 2022? Tijdens een online infomoment dat plaatsvond op 24 februari konden geïnteresseerden terecht met al hun vragen. Professionals die interesse hebben in de thematische oproep ‘Klimaatadaptatie op private percelen’ konden aansluitend ook een online netwerkmoment bijwonen. Kon je er niet bij zijn? Je vindt de presentaties op deze pagina.
 • Wie een project had om in te dienen, kon het al eens bespreken om het inhoudelijk nog sterker te maken op een online coffee corner op 17 of 18 maart. Inschrijven hiervoor kon tot en met 9 maart. 

Dien je dossier volledig in

 • De uiterste indieningsdatum van projecten was 15 april middernacht.
 • Een project moet je indienen via dit elektronisch intakeformulier.
 • Voeg in het elektronisch intakeformulier alle vereiste bijlagen toe.
 • Het ingevuld aanvraagformulier en de volledige projectbegroting van jouw project zijn verplichte bijlagen. Gebruik hiervoor de juiste sjablonen. Je vindt ze beiden onderaan deze pagina.
 • Heb je vragen bij jouw indiening? Stuur ze dan via mail naar duurzame.stad@antwerpen.be

Sjablonen projectbegroting en aanvraagformulier oproep Klimaatadaptatie op private percelen

Wil je een subsidieaanvraag indienen voor jouw project binnen deze thematische oproep? Download onderstaande sjablonen, vul ze volledig in en voeg ze toe als verplichte bijlagen bij het elektronisch intakeformulier.

11 projecten krijgen steun van het Klimaatfonds Antwerpen

Professionals, Bewoners, Ondernemers

Lees meer

Toelichtingsdocument oproep 'Klimaatadaptatie op private percelen'

Bewoners, Ondernemers

Lees meer

Algemeen reglement Klimaatfonds

Ondernemers, Professionals, Ondernemers

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten