Privacy verklaring Mijn VerbouwLening

De door jou meegedeelde persoonsgegevens worden door de stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen verwerkt.

  • Bewoners
  • -

Doel van de verwerking

Jouw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze ontvangen en/of meegedeeld werden, met name het verstrekken van kredieten en het verdere kredietbeheer en indien van toepassing ook advies en begeleiding ervan.

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de stad Antwerpen rust (boek VII WER). 

De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de stad Antwerpen is opgedragen.

Voor de verwerking van persoonsgegevens werken we samen met IT-partners. Die ondersteunen ons als verwerker bij het verwerken van je persoonsgegevens. Ze handelen daarbij altijd volgens de richtlijnen van de stad Antwerpen. Met alle verwerkers worden strikte schriftelijke afspraken gemaakt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

Doorgifte aan andere partijen

Stad Antwerpen zal jouw persoonsgegevens nooit doorsturen of bekendmaken aan een derde partij zonder dat deze doorgifte noodzakelijk is voor de daadwerkelijke verwerking binnen de beschreven doeleinden, tenzij je daarvoor de toestemming verleent en/of deze doorgifte voortvloeit uit een wettelijke verplichting. 

Binnen de doeleinden van de verwerking kunnen er verschillende categorieën van ontvangers zijn zoals: interne medewerkers, verwerkers van de stad (bv. IT-partners) en de overheid (bv. DIV). Ingeval van betwistingen kunnen jouw gegevens ook worden doorgegeven aan een gerechtsdeurwaarder en/of advocaat binnen de Europese Unie.

Bewaartermijn 

Je persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. 

Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens door stad Antwerpen gewist.

Je rechten

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een recht van inzage, verbetering en desgevallend het wissen van jouw gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met sw_informatieveiligheid@antwerpen.be.
 
Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheden, als je vindt dat jouw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden.

Je kan hiervoor terecht bij de Vlaamse Toezichtscommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Vlaamse Toezichtscommissie
Koning Albert II Laan 15
1210 Brussel
België
Tel. 02 553 20 85
contact@toezichtcommissie.be

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be

Indien je vragen zou hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan je steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be.

Mijn VerbouwLening

Bewoners

Lees meer

Iets fout of onduidelijk in dit artikel

Laat het ons weten